Algemene voorwaarden

Natuurlijk begrijpen wij dat u hier niet te veel tijd aan kwijt wilt zijn, daarom hebben wij hieronder onze belangrijkste punten samengevat.

Wilt u toch volledige versie inzien dan kunt u het hieronder downloaden.

Algemene voorwaarden downloaden

Hoofdstuk 1 – algemene bepalingen

 

2.Toepasselijkheid van deze voorwaarden:

 • Alle aanbiedingen die wij doen ongeacht de wijze waarop zijn vrijblijvend.
 • Onze algemene voorwaarden kunnen in samenspraak worden gewijzigd of aangevuld worden.

3. Totstandkoming inleenovereenkomst:

 • Specifieke voorwaarden voor het inlenen van een uitzend/payroll kracht worden in een inleenovereenkomst opgenomen.

4. Wijze van facturering:

 • De facturen die wij zullen versturen zijn gebaseerd op:
  de ingevulde en door inlener akkoord bevonden uren, tarief en eventueel toeslag en (on)kosten.
 • De inlener is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en accordering van gewerkte uren.
 • Wij hanteren een minimale inhuurtijd van 3 uur.

(Specifieke voorwaarden hierover kunt u vinden bij artikel 4.6).

5. Betalingsvoorwaarden:

 • Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan Inhuren.com werken voor de inlener bevrijdend
 • Rechtstreekste betalingen of het verstrekken van voorschotten door de inlener aan de uitzendkracht zijn niet toegestaan. Ongeacht de reden of wijze.
 • Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling van enig verschuldigd bedrag. Is de inlener na vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vervolgstappen kunt u lezen in artikel 5.

6. Ontbinding

 • Inleenovereenkomst kan door inlener op ieder gewenst moment gestopt worden onder bepaalde voorwaarden (artikel 6)

7. Aansprakelijkheid

 • Voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen, is Inhuren.com nimmer aansprakelijk.
 • De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade.
 • In ieder geval dient de inlener Inhuren.com te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de uitzendkracht of derden, tot vergoeding van schade

8. Overmacht

 • In geval van overmacht van Inhuren.com zullen verplichtingen van de inleenovereenkomst worden opgeschort, zolang de overmacht toestand voortduurt.

9. Geheimhouding

 • Inhuren Uitzendbureau en de inlener zullen geen vertrouwelijke informatie die ter kennis zijn gekomen verstrekken aan derden.
 • Inlener is vrij om met uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhoudingsverklaring

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op deze algemene voorwaarden, opdrachten, inleenovereenkomst en/of andere overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

 Hoofdstuk 2 –  Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

 

12. Het inlenen van uitzendkrachten

 • Wij zijn de juridische werkgever van de uitzend/payroll kracht. Wij zullen daarom een arbeidsovereenkomst tekenen met de uitzend/payroll kracht. Tussen de inlener en uitzend/payroll kracht bestaat geen arbeidsovereenkomst.
 • Bij het ter beschikking stellen van de uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de inlener, werkt de uitzendkracht feitelijk onder leiding en toezicht van de inlener. De inlener neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers.

13. Inhoud en duur van de inleenovereenkomst en de terbeschikkingstelling(en)

 • In de inleenovereenkomst worden de specifieke voorwaarden opgenomen.
 • Mocht inlener de inleenovereenkomst willen beëindigen. Geldt er geen opzegtermijn tenzij anders is overeengekomen.

14. Het inlenerstarief

 • Tariefafspraken zullen in een inleenovereenkomst opgenomen worden.
 • Tarieven kunnen gewijzigd worden door cao-verplihtingen en wet- en regelgeving wijzigingen.

18. Selectie van uitzendkrachten

 • Wij maken de match op basis van: kundigheden en ervaringen van de uitzendkracht en de door inlener aangedragen functie vereisten.
 • De inlener heeft recht om een uitzendkracht na 3 uur weg te sturen mocht een uitzendkracht niet geschikt zijn.

19. Zorgverplichting

De inlener is verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige werkomgeving.